Simon Haileab (Individual)

1228 S. Melville Street
Philadelphia, PA 19143